Làm thể thào để đổi một mật khẩu an toàn?

    Mật khẩu an toàn bao gồm các ký tự kết hợp như: A-Z,a-z,0-9 và ký tự đặc biệt.

    Chỉ cần tuân thủ quy tắc đó để tạo ra một mật khẩu an toàn cho riêng bạn.