Joomla: CHMOD tập tin và thư mục

  1. Khi bắt đầu cài đặt: Chmod tập configuration.php về 0777 (nếu trong thư mục đã có tập tin configuration.php) hoặc tạo một tập tin rỗng với tên configuration.php và chmod về 0777

  2. Chmod về 0777 với các thư mục sau để bạn có thể cài đặt components, modules, plugins......:

  • administrator/backups/
  • administrator/components/
  • administrator/modules/
  • administrator/templates/
  • cache/
  • components/
  • images/ (và toàn bộ thư mục và file trong đó)
  • language/ (và toàn thư mục con)
  • plugins/ (và toàn thư mục con)
  • media/ (và toàn thư mục con)
  • modules/
  • templates/
  • tmp/
  • logs/

  3. Trong trường hợp bạn cài thêm components, modules, plugins..., Chmod tập tin và thư mục mà components, modules, plugins... yêu cầu để ghi dữ liệu