Làm sao để quản lý tên miền .VN

    Khi đăng ký tên miền cho bạn, LPVietnam gửi thông tin quản lý tên miền qua email cho bạn, tuy nhiên, nếu bạn không nhớ địa chỉ, xin hãy truy cập địa chỉ sau:

    http://domain.lpvietnam.com/vn/domain

    Sau khi đăng nhập, bạn có thể tạo mới, sửa các record trong hệ thống của tên miền.