Linux: Các hàm PHP mặc định bị tắt

    Để bảo mật cho tài khoản Hosting của bạn, mặc định LpVietnam tắt một số hàm trong PHP:

    Khi cần sử dụng những hàm này, bạn cần gửi yêu cầu mở lại, một số hàm ảnh hưởng đến tài khoản của