Cấu hình kiểm tra/gửi email trong Outlook

  Mở Outlook Express, vào menu "Tools", chọn "Accounts"

  Nhấn nút "Add ", chọn "Mail"

  Nhập "Your Name", nhấn "Next"

  Nhập "Email", nhấn "Next"

  Nhập “mail.your-domain.com” vào ô "Incoming Mail(POP)" và "Outcoming

  Mail(SMTP)", nhấn "Next"

  Nhập "email@your-domain.com" vào ô "Account Name" và nhập "Password",  nhấn "Next", nhấn "Finish".

  Bấm "Properties" của mail vừa tạo,  nhấn tab "Server" , tick vào ô My server requires authentication.

  Nhấn “OK” để hoàn tất quá trình cài đặt