Outlook: Lỗi 0x80042108

  Vấn đề:

  Task 'mail.tenmien - Receiving' reported error (0x80042108) : 'Outlook is unable to connect to your incoming (POP3) e-mail server. If you continue to receive this message, contact your server administrator or Internet service provider (ISP).'

  Giải pháp

  Vấn đề xảy ra có thể do bạn đang dùng VPN hoặc tường lửa, phần mềm diệt virus chặn port 110.

  Bạn cần kiểm tra để đảm bảo máy của bạn có thể kết nối đến port 110 của server mail bằng lệnh telnet

  Trong window, mở cmd, gõ: telnet mail.tenmien (hoặc ip) 110 (ví dụ: telnet 74.55.33.58 110 -> enter)