Outlook: Lỗi 501 malformed address

    Tôi không thể gửi email, Outlook báo lỗi: 501 <'email@domain'>: malformed address: '> may not follow <'email@domain

    Giải pháp:

    Xin hãy kiểm tra lại địa chỉ email người nhận, lỗi do địa chỉ email người nhận không đúng định dạng.

    Lỗi này xảy ra thường do bạn copy địa chỉ bị thiếu, không đúng cách (xin hãy nhấp vào địa chỉ, hiện địa chỉ email đầy đủ xong rồi copy), hãy thử gõ địa chỉ bằng tay và đảm bảo rằng địa chỉ đó chính xác và thử lại.