Lỗi khi gửi thư: User unknown

  Vấn đề

  SMTP error from remote mail server after RCPT TO:email@domain:   host mail.domain [xxx.xxx.xxx.xxx]: 550 5.1.1 Recipient address rejected:   User unknown

  Giải pháp

  Thư đã đến máy chủ của người nhận, tuy nhiên, địa chỉ nhận thư không đúng/không có nên máy chủ nhận trả về với thông báo lỗi như trên.

  Bạn cần thực hiện các bước sau:

  1. Chắc chắn địa chỉ email chính xác, hãy gõ lại địa chỉ email
  2. Liên hệ người nhận và xác nhận lại địa chỉ email của họ

  Nếu tình trạng vẫn không được cải thiện, vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ của LPVietnam