Làm thể nào để quản lý tài khoản email trong MDaemon

    Đăng nhập vào http://mail.tenmiencuaban.com:9000/ hoặc IP: http://210.245.22.166:9000 bằng tài khoản Admin bạn được cấp
    Từ menu bên trái, chọn Account -> Hiện danh sách tài khoản email, nhấp chọn một tài khoản email trong danh sach để edit/delete

    Nhấp chọn New để thêm mới tài khoản email.