Outlook: lỗi 451 Temporary local problem, please try again!

  Tôi không thể gửi thư từ Outlook, báo lỗi:451 Temporary local problem, please try again!

  Lỗi này do tài khoản của bạn bị chặn vì gửi email không đăng nhập, có thể do máy của bạn hoặc của ai khác cùng sử dụng chung mạng internet hiện tại, xin hãy làm theo hướng dẫn sau để khắc phục.

  Từ Microsoft Outlook, làm như sau:

  1. Nhấp chọn Tools từ Outlook.
  2. Nhấp chọn Email Accounts.
  3. Nhấp chọn View hoặc change existing e-mail accounts.
  4. Nhấp chọn Next.
  5. Chọn một địa chỉ email
  6. Nhấp chọnChange.
  7. Nhấp chọnMore Settings.
  8. Nhấp chọn thẻ Outgoing Server .
  9. Đánh dấu vào ô My outgoing server (SMTP) requires authentication.
  10. Hãy chắc chắn sử dụng cùng một địa chỉ máy chủ như khi nhận thư
  11. Nhấp chọn OK.
  12. Nhấp chọn Next.
  13. Nhấp chọn Finish.

  Từ Outlook Express, làm như sau:

  1. Nhấp chọn Tools từ Outlook Express.
  2. Nhấp chọn Accounts.
  3. Chọn tài khoản email và nhấp Properties.
  4. Nhấp chọn thẻ Server.
  5. Trong mục Outgoing Mail Server, đánh dấu chọn vào ô "My server requires authentication".
  6. Nhấp nút Settings.
  7. Đảm bảo rằng mục "Use same setting as my incoming mail server' đang được chọn.
  8. Nhấp OK.
  9. Nhấp Apply.
  10. Nhấp OK.
  11. Nhấp Close.