Outlook: lỗi 550 without authentication

  Tôi không thể gửi email và outlook báo lỗi: 550 without authentication

  Lỗi này do máy chủ email yêu cầu đăng nhập để gửi thư đi, để giải quyết vấn đề này, xin làm như sau:

  Từ Microsoft Outlook, làm như sau:

  1. Nhấp chọn Tools từ Outlook.
  2. Nhấp chọn Email Accounts.
  3. Nhấp chọn View hoặc change existing e-mail accounts.
  4. Nhấp chọn Next.
  5. Chọn một địa chỉ email
  6. Nhấp chọnChange.
  7. Nhấp chọnMore Settings.
  8. Nhấp chọn thẻ Outgoing Server .
  9. Đánh dấu vào ô My outgoing server (SMTP) requires authentication.
  10. Hãy chắc chắn sử dụng cùng một địa chỉ máy chủ như khi nhận thư
  11. Nhấp chọn OK.
  12. Nhấp chọn Next.
  13. Nhấp chọn Finish.

  Từ Outlook Express, làm như sau:

  1. Nhấp chọn Tools từ Outlook Express.
  2. Nhấp chọn Accounts.
  3. Chọn tài khoản email và nhấp Properties.
  4. Nhấp chọn thẻ Server.
  5. Trong mục Outgoing Mail Server, đánh dấu chọn vào ô "My server requires authentication".
  6. Nhấp nút Settings.
  7. Đảm bảo rằng mục "Use same setting as my incoming mail server' đang được chọn.
  8. Nhấp OK.
  9. Nhấp Apply.
  10. Nhấp OK.
  11. Nhấp Close.